Certification 

은산해운항공(주)

Since 2018
한국서비스진흥협회 서비스품질우수기업 인증
Since 2017
여성가족부 가족친화우수기업 인증
Since 2016
ISO 45001 Certification
Since 2016
국토부 우수종합물류기업 인증
Since 2016
OHSAS Certificaton
Since 2014
국토부 우수국제물류주선업체 인증
Since 2012
IATA Certification

은산컨테이너터미널(주)

Since 2020
ISO 9001 Certification
Since 2015
국토부 우수물류창고업체 인증
Since 2012
부산시 선도기업 인증

은산수출포장(주)

Since 2008
ISO 9001 Certification